שר’ רוטשילד 70, תל אביב מס' רב- קווי : 03-5604938
צרו עמנו קשר
checked

נכות כללית

משרדנו מתמחה בייצוג נפגעים בתביעתם לנכות כללית בועדות הרפואיות לקביעת הנכות הרפואית ואי הכושר ובערעורים עליהם לועדות הרפואיות לבתי הדין לעבודה.

 

על מנת שתוכר כנכה כללי על הועדה הרפואית לקבוע  לך נכות רפואית בגובה המינמלי הנדרש בחוק וכן לקבוע כי אינך מסוגל לעבוד או יכולת השתכרותך פחתה לפחות בחמישים אחוז. דרגת הנכות הרפואית המינימלית היא בשיעור של 60% או 40% (אם באחד מהליקויים נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות). קצבתך תקבע בהתאם לדרגת אי הכושר שתקבע.

 

 

מתי אהיה זכאי לגמלת נכות כללית?

במידה ונקבעה לך נכות רפואית בגובה המינמלי הנדרש בחוק ונקבע שאינך מסוגל לעבוד או יכולת השתכרותך פחתה לפחות בחמישים אחוז- תקבע לך דרגת אי כושר והנך זכאי לקצבת נכות כללית.
דרגת הנכות הרפואית המינימלית היא בשיעור של 60% או 40% (אם באחד מהליקויים נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות).

 

לראש העמוד לראש העמוד

כיצד מגישים את התביעה?

לשם כך עליך להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי את טופס התביעה לנכות כללית. לטופס יש לצרף מסמכים רפואיים, וכל מסמך שיכול להעיד על השינוי בהשתכרות שחל בעקבות הנכות.
לראש העמוד לראש העמוד

מי יכול להגיש תביעת נכות כללית?

את התביעה יכול להגיש תושב ישראלי שמלאו לו 18 וטרם חלפו 12 חודשים לאחר גיל פרישה.
לראש העמוד לראש העמוד

מהי דרגת הנכות הרפואית המינמלית הנדרשת לעבור את הסף הרפואי?

דרגת הנכות הרפואית המינימלית היא בשיעור של 60% או 40% (אם באחד מהליקויים נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות).
לראש העמוד לראש העמוד

מהי דרגת אי הכושר המזכה בגמלה?

דרגת אי כושר המזכה בגמלה יכולה להקבע בשיעורים הבאים: 60%, 65%, 74% או 100%.
לראש העמוד לראש העמוד

מה התנאים הנדרשים כדי שעקרת בית תהיה זכאית לגמלת נכות כללית?

גם עקרת בית (נשואה, שאינה עובדת ובעלה מבוטח בביטוח זקנה ושארים) עשויה להיות מוכרת כעקרת בית נכה אם נקבע כי עקב נכותה הרפואית המינמלית (50%) אין לה יכולת לעשות עבודות שמקובל לעשות במשק בית רגיל או כושרה לעבוד במשק בית הצטמצם בשל נכותה ב 50% או יותר.
לראש העמוד לראש העמוד

כיצד נקבעת הנכות הרפואית?

בשלב ראשון תוזמן לועדה רפואית לקביעת דרגת נכותך הרפואית.
החלטת הנכות תקבע בהתאם לרשימת הליקויים. שים לב כי ברשימה זו קיימים ליקוים רפואים אשר נקבע לגביהם שאין הם משפיעים על כושר ההשתכרות ולכן הם לא יילקחו בחשבון בקביעת אחוז הנכות הכללית (ליקוי מנופה).
לראש העמוד לראש העמוד

האם ניתן לערער על הנכות הרפואית?

אם נקבעה נכות רפואית בגובה נמוך מ 80%, על ידי ועדה הרפואית, תוכל לערער לועדה לעררים תוך 60 יום מיום קבלת ההחלטה על הודעת הועדה.
לראש העמוד לראש העמוד

כיצד נבדקת דרגת אי הכושר בשלב השני?

אם עברת את סף הנכות הרפואית המנימלית דרגת אי הכושר שלך תבדק על ידי רופא, עובד שיקום ופקיד התביעות. הם יבדקו כיצד הנכות הרפואית משפיעה על כושרך לעבוד, על היכולת לשוב לעבודה או לעבוד בעבודה אחרת בהתאם להשכלתו, כושרו הגופני ומצב בריאותו.
שימו לב כי לפקיד התביעות סמכות לקבוע דרגת אי כושר לזמן מוגבל ולכל היותר לשנתיים שלאחריהם ישוב ויבדק אי כושרך.

לראש העמוד לראש העמוד

האם ניתן לערער על קביעת אי הכושר?

מי שנקבע לגביו שלא איבד מכושרו להשתכר או שאיבד פחות מ 50% מכושרו להשתכר, וכן מי שנקבעה לו דרגת אי–כושר שאינה עולה על 74%, רשאים לערער על דרגת אי–הכושר לפני ועדה לעררים תוך 60 יום.
לראש העמוד לראש העמוד

האם אהיה זכאי לשיקום מקצועי?

דרגת נכות רפואית בשיעור של 20% לפחות לאדם שטרם הגיע לגיל פרישה, עשויה בתנאים מסוימים לזכות בשיקום מקצועי.


 

לראש העמוד לראש העמוד

מה הקשר בין קביעת אחוזי הנכות הרפואיים לקביעת אי הכושר?

בית הדין הארצי פסק כי: "בבוא הועדה לעררים לדון בדרגת אי הכושר.. נקודת המוצא שלה "צריכה להיות כי ליקויו הרפואיים של המערער מבטאים דרגה אובייקטיבית של אי כושר לעבוד. מתוך נקדת מוצא זו, על הועדה לקבוע את דרגת אי כושרו על פי נסיבותיו האישיות של הנכה (עבל 327/04 עזאת מוהרה נגד המוסד לביטוח לאומי. לא פורסם וסעיף 209(ב) לחוק)".

עב"ל 1210/04 אמנון קסל נ' המוסד ניתן ביום 12.1.05

לראש העמוד לראש העמוד

נקבעה לי נכות רפואית גבוהה אולם הועדה הרפואית לעררים הסתמכה על דו"ח פקיד השיקום והרופא המוסמך שקבע שאני יכול לעבוד עבודה מלאה, ודחו את תביעתי. האם ועדה לעררים לא אמורה לדון מחדש בדרגת אי הכושר ול

בית הדין הארצי פסק כי ועדה רפואית "שדנה בדרגת אי כושרו של המערער להשתכר, היתה צריכה לסמוך החלטתה על הערכתה שלה את אי כושרו של המערער לעבוד ולא על הערכת פקידת השיקום הורופא המוסמך: דו"חות פקידת השיקום והרופא המוסמך היו יכולים להיות לה לעזר באשר להיבט העובדתי, אך לא באשר להיבט המשפטי מקצועי של קביעת דרגת אי כושר. פקיד התביעות אינו איש מקצוע מומחה בהערכת דרגת אי כושר. משום כך נקבע בסעיף 209(ב) לחוק הביטוח הלאומי, כי עליו להחליט בנוגע לדרגת אי הכושר "רק לאחר שרופא מוסמך ופקיד שיקום שהמוסד הסמיכו לכך חיוו דעתם בכתב לענין זה". לא כך הדבר לגבי הועדה לעררים. בהתאם לתקנה 26 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדה לעררים והוראות שונות).. הועדה לעררים מורכבת "מרשימה של מומחים במקצועות התעסוקה, השיקום והרפואה". לאור זאת, על הועדה לעררים הדנה בערר על החלטת הדרג הראשון, לדון מחדש בדרגת אי הכושר ולנק כדבעי החלטתה, ולא לאמץ למעשה את הערכת הערכאה קמא לענין זה".

עב"ל 1210/04 אמנון קסל נ' המוסד ניתן ביום 12.1.05

לראש העמוד לראש העמוד